QRcode二维码生成Thinkphp实例

浏览:12294 发布日期:2014/07/15 分类:用法示例 关键字: Rcode
Rcode二维码生成类QRcode.class.php实例演示
<!--?php
import('@.Org.QRcode');//thinkphp
//include_once('QRcode.class.php');
//tel:13733333332
//url:http://www.leipi.org
//test text
\QRcode::png('url:http://www.leipi.org', './test.png', 'L',4, 2);
echo '<img src="/test.png" /--><hr>';
?>
QRcode参数说明

附件 QRcode.class.rar ( 19.66 KB 下载:1594 次 )

评论( 相关
后面还有条评论,点击查看>>