Thinkphp静态缓存多语言切换

浏览:1624 最后更新:2017-05-22 17:32 分类:示例 关键字: Thinkphp静态缓存多语言切换 多语言切换
演示下载可以参考这里:http://www.erdangjiade.com/php/166.html
效果图如下:

完整代码如下:<ul class='ul_demo'> 
<li>1.首先判断用户有无手动指定语言</li> 
<li>2.从session中获得当前语言</li> 
<li>3.session里面没有则从cookie里面去取</li> 
<li>4.若是cookie里没有,则根据IP段判断</li> 
<li>5.若不在指定ip范围内,自动侦测浏览器语言</li> 
</ul>

首先我们在Common/Conf/tags.php配置开启多语言行为

return array( 
    'app_begin' => array('Behavior\CheckLangBehavior'), 
);

接着我们看下ThinkPHP/Library/Behavior/CheckLangBehavior.class.php。其中根据ip程序没有作处理,请建表插入数据库自行解决。

if (!C('LANG_SWITCH_ON',null,false)){ 
            return; 
        } 
         // 启用了语言包功能 
        $langSet = C('DEFAULT_LANG'); 
        $varLang =  C('VAR_LANGUAGE',null,'l'); 
        $langList = C('LANG_LIST',null,'en'); 
         
//        session_start(); 
        // 首先判断用户有无手动指定语言 
        if(!empty($_GET[$varLang])) 
        { 
            $selectLang = $_GET[$varLang];    
        } 
        if (isset($selectLang)) { 
            // 切换语言 
            $langSet = $selectLang; 
            $abc='用户自己设置语言'; 
            if (false === stripos($langList, $langSet)) $langSet = C('DEFAULT_LANG');// 非法语言参数 
            $this->selectLang($langSet); 
        } else { 
            // 从session中获得当前语言 
            $sessionLang = session('rm_selected_language'); 
            if(isset($sessionLang)) 
            { 
                $abc='从Session中获得'; 
                $langSet = $sessionLang; 
                if (false === stripos($langList, $langSet)) { 
                    $langSet = C('DEFAULT_LANG');// 非法语言参数 
                    $this->selectLang($langSet); // 刷新成正确的值 
                } 
            } else { 
                if (cookie('rm_selected_language')) {// 获取上次用户的选择 
                    $langSet = cookie('rm_selected_language'); 
                    $abc='获取上次用户的选择'; 
                } elseif (null !== $this->getLangTypeByIP()) { 
                    //优先级2 根据IP段判断 
                    $langSet = $this->getLangTypeByIP(); 
                    $abc='根据IP段判断'; 
                } elseif (isset($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'])) {// 自动侦测浏览器语言 
                    preg_match('/^([a-z\d\-]+)/i', $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'], $matches); 
                    //优先级3 根据浏览器语言判断 
                    $langSet = strtolower($matches[1]) == 'zh-cn' ? 'zh' : $matches[1]; 
                     
                    $abc='自动侦测浏览器语言'; 
                } 
                if (false === stripos($langList, $langSet)) $langSet = C('DEFAULT_LANG');// 非法语言参数 
                $this->selectLang($langSet); 
            } 
        } 
        // 定义当前语言 
        define('LANG_SET',strtolower($langSet)); 
        define('HELLO',$abc); 
 
        // 读取框架语言包 
        $file   =   THINK_PATH.'Lang/'.LANG_SET.'.php'; 
        if(LANG_SET != C('DEFAULT_LANG') && is_file($file)) 
            L(include $file); 
 
        // 读取应用公共语言包 
        $file   =  LANG_PATH.LANG_SET.'.php'; 
        if(is_file($file)) 
            L(include $file); 
         
        // 读取模块语言包 
        $file   =   MODULE_PATH.'Lang/'.LANG_SET.'.php'; 
        if(is_file($file)) 
            L(include $file); 
 
        // 读取当前控制器语言包 
        $file   =   MODULE_PATH.'Lang/'.LANG_SET.'/'.strtolower(CONTROLLER_NAME).'.php'; 
        if (is_file($file)) 
            L(include $file);

从以上代码我们发现语言包在Common/lang文件夹下。
评论( 相关
后面还有条评论,点击查看>>